Gestaltning

home-bg-09

Genomtänkt gestaltning

Alla boenden som byggs i Svärdsklova ska byggas enligt det gestaltningsprogram som har formulerats för att i möjligaste mån bevara områdets fantastiska karaktär och natur. Där husformer med anpassade och minimalistiska detaljer ska förgylla områdets charm.
Vid hus på pelare ska de helst stå på färganpassade stål- eller limträpelare. 

Tomterna anordnas som naturtomter där befintlig natur besvaras i möjligaste mån.

Bo permanent – Bo säsongsvis

Att kunna bo permanent eller säsongsvis i Svärdsklova har varit en viktigt målsättning från början. Förutsättningar för att möjliggöra detta har varit att utveckla områdets infrastruktur. Rusta upp befintliga vägar, säkra tillförseln av el, förse området med fiber, bygga nytt VA-system inom området samt säkra upp VA-kapaciteten genom att förhandla fram kommunalt VA.

Näst på tur är att utveckla områdets belysning. Genom att tillskapa belysning ökar frihetsmöjligheterna och vi bjuds in till att spendera mer tid utomhus. Den bakomliggande tanken är att både människor och djur ska trivas i en balanserad miljö där själen av natur och skärgård vårdas. 

home-bg-05